a
a

dr Tomasz Jakubiec

Urząd Miasta w Łodzi

Doktor ekonomii, z doświadczeniem badawczym i samorządowym specjalizujący się w kwestiach strategicznego i zrównoważonego rozwoju miast oraz stosowania narzędzi wdrożeniowych, w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem zielonych zamówień publicznych. Autor kilkunastu publikacji z dziedziny ekonomii zrównoważonego rozwoju i zarządzania. Od 2012 r. Dyrektor Biura Strategii Miasta Urzędu Miasta Łodzi. Aktywny uczestnik procesu partycypacyjnego tworzenia dokumentów strategicznych, w tym m.in. projektu Strategii Rozwoju Łodzi 2030+, Strategii Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+. Koordynator i uczestnik projektów, w tym międzynarodowych z zakresu łączenia elementów planowania strategicznego, rewitalizacji i zrównoważonego rozwoju (m.in. URBAN Matrix, GPPinfoNET, SWITCH, URBACT Building Healthy Communities). Pasjonat mobilności pieszej i idei trwałego rozwoju.

PhD in economics, with research and local government experience, specializing in the issues of strategic and sustainable development of cities and the use of implementation tools in this area, with particular emphasis on green public procurement. Author of several publications in the field of sustainable development economics and management. From 2012, Head of the City Strategy Bureau of the City of Łódź Office. An active participant in the process of participatory creation of strategic documents, incl. the project of the Development Strategy for Łódź 2030+, the Strategy of the Łódź Metropolitan Area, the Strategy for the Integrated Development of Łódź 2020+ Coordinator and participant of projects, including international ones, in the field of combining elements of strategic planning, revitalization and sustainable development (including URBAN Matrix, GPPinfoNET, SWITCH, URBACT Building Healthy Communities). Passionate about pedestrian mobility and the idea of sustainable development.

Rada Programowa

Jakub Krzysztofik

Jakub Krzysztofik

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Łodzi; Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi

dr hab. Kamil Śmiechowski

Mateusz Sipa

Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Miasta Łodzi

Skip to content