a
a

Marcinkowski Andrzej

Politechnika Łódzka

*** ENGLISH BELOW ***

 

Dr hab. inż. Andrzej Marcinkowski ukończył studia w 1998 r. na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej na kierunku Inżynieria Środowiska po obronie pracy dyplomowej dotyczącej pirolizy odpadów. Następnie podjął studia doktoranckie, podczas których zajmował się badaniami mechaniki płynów nienewtonowskich. W 2004 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynierii chemicznej. W tym samym roku został pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. W 2020 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria mechaniczna oraz objął stanowisko profesora uczelni. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na kilku obszarach takich jak symbioza przemysłowa, ocena cyklu życia, wpływ hałasu na środowisko, efektywność energetyczna. Prowadzone badania mają charakter interdyscyplinarny obejmując dziedziny nauk technicznych i ekonomicznych. Jego publikacje były cytowane ponad 150 razy. Andrzej Marcinkowski jest również aktywny na polu dydaktycznym. Przez 10 lat pełnił funkcję kierownika studiów podyplomowych dotyczących zarządzania środowiskowego. Był również promotorem ponad 100 prac dyplomowych. Jest głównym autorem oficjalnego podręcznika ogólnopolskiej kampanii informacyjnej promującej wspólnotowy system ekozarządzania i audytu pt. „Ekozarządzanie w przedsiębiorstwie” wydanego przez Centrum Informacji o Środowisku. 

 

Andrzej Marcinkowski, PhD, D.Sc. graduated in 1998 at the Faculty of Process and Environmental Engineering of the Lodz University of Technology, with a degree in Environmental Engineering after defending his thesis on pyrolysis of waste. Then he started his PhD studies, which involved research on the mechanics of non-Newtonian fluids. In 2004, he received a doctoral degree in the field of chemical engineering. In the same year, he became a research and teaching staff member at the Faculty of Organization and Management of the Lodz University of Technology. In 2020, he received a postdoctoral degree in the discipline of mechanical engineering and took up the position of university professor. His research interests focus on industrial symbiosis, life cycle assessment, environmental impact of noise, energy efficiency. The researches conducted are multidisciplinary, covering the areas of technical and economic sciences. Andrzej Marcinkowski is also active in the teaching field. For 10 years, he served as the manager of postgraduate studies on environmental management. He was also the supervisor of more than 100 graduate theses. He is the main author of the official handbook of the nationwide information campaign promoting the Community Eco-Management and Audit Scheme, titled ‘Eco-Management in Enterprise’ (in Polish), published by the national Center for Environmental Information.

Skip to content