Zarejestruj się na Międzynarodowy Kongres Ekonomii Wartości Open Eyes Economy Summit

a

PROGRAM

Hala Maszyn

sala generator

sala suwnica

Hala maszyn

POBIERZ PROGRAM KONGRESU W PDF

10:00 - 10:10 | Oficjalne otwarcie Kongresu

Adam Pustelnik – Wiceprezydent Łodzi

10:10 – 10:15 | Pokaz filmu Historia EC1
10:15 – 10:30 | Głos: EC1: budowa, plany i rozwój w pierwszej połowie XX wieku

dr Marcin Szymański – Uniwersytet Łódzki

10:30 – 10:45 | Głos: EU Energy System Transformation

Cristian-Silviu Bușoi – Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Parlament Europejski (online)

10:45 – 11:00 | Głos: Nowe technologie jądrowe - bliska czy daleka przyszłość?

prof. dr hab. Krzysztof Meissner – Uniwersytet Warszawski

11:00 – 11:15 | Głos: Stan, perspektywy i główne wyzwania polskiej energetyki

dr Janusz Steinhoff – Przewodniczący Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

11:15 – 11:30 | Głos: Human rights at the heart of urban transitions

Annabel Short – Institute for Human Rights and Business

11:30 – 11:45 | Przerwa
11:45 – 13:15 | Sesja: Techniki i technologie w energetycznej transformacji miast

Moderator: prof. dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek – Politechnika Łódzka

prof. dr hab. inż. Piotr Kula – Politechnika Łódzka
Julia Baryga – Politechnika Łódzka
prof. PŁ dr hab. inż. Piotr Dziugan – Politechnika Łódzka

prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski – Politechnika Łódzka
prof. PŁ dr hab. inż. Adam Wojciechowski – Politechnika Łódzka
Krzysztof Wojtysiak – Prezes Zarządu, Qair Polska S.A.
dr Aleksandra Ziemińska-Stolarska – Politechnika Łódzka

Tkanka miejska, jako twór ludzki, rozwijała się wraz z jej mieszkańcami. Dzisiejsze, nowoczesne społeczeństwo potrzebuje równie nowoczesnych miast, które uwzględnią jego potrzeby. Jedną z najistotniejszych pozostaje energia. Tegoroczny dzień długu ekologicznego przypadł w Polsce już 2 maja. Żyjąc na kredyt należy poszukiwać nowych źródeł „dochodu” energetycznego, zanim dojdzie do płatności klimatycznych odsetek. Podczas panelu omówione zostaną nowoczesne techniki i technologie, których implementacja wprowadzi nowe rozdanie w energetycznej transformacji miast skreślając je z listy dłużników. Tematyka panelu poruszy problemy związane ze zmianą struktur węglowych
oraz obliczaniem śladu węglowego, geotermią, nowoczesną biokotłownią,  wykorzystaniem wodoru jako paliw i nośników energii czy wymuszeniom termodynamicznym przy równoczesnym uwzględnieniu ograniczeń transformacji energetycznej.

13:15 – 14:00 | Przerwa
14:00 – 15:30 | Sesja: Planowanie przestrzenne w procesie transformacji energetycznej

Moderatorka: dr inż. arch. Aneta Tomczak – Politechnika Łódzka

dr hab. Dominik Drzazga – Uniwersytet Łódzki
dr inż. arch. Tomasz Majda – Politechnika Warszawska
prof. UAM dr hab. Łukasz Mikuła – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr inż. arch. Danuta Mirowska-Walas – WMW Projekt s.c.
prof. ZUT dr hab. Maciej J. Nowak – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
prof. UŁ dr hab. Szymon Wiśniewski – kierownik Ośrodka Badawczego Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego, Uniwersytet Łódzki

Potencjał energetyczny każdego miejskiego układu może być optymalizowany jedynie wówczas, kiedy do naszych działań włączymy gospodarowanie przestrzenią na płaszczyźnie planistycznej i operacyjnej. Rzeczywista redefinicja struktur zurbanizowanych jest jednak procesem długotrwałym, często konfliktogennym, o wysokich kosztach społecznych. Często trudno ją osiągnąć w racjonalnym czasie bez odpowiednio zaplanowanej i przeprowadzonej publicznej interwencji. Jest to tym bardziej trudne, że wymaga prewencyjnego działania wobec potencjalnych negatywnych skutków, osiągania społecznych konsensusów oraz prowadzenia długoterminowej, konsekwentnej polityki decyzyjnej dotyczącej kształtowania przestrzeni. Współcześnie niezbędnym komponentem procesu planowania przestrzennego jest wytwarzania energii odnawialnej w sposób rozproszony i bazujący bezpośrednio
na energii słońca oraz pośrednio na energii kinetycznej przepływów powietrza, wody, etc. Wymaga to dostosowania systemów regulacji prawnych do rynkowej i pozarynkowej produkcji i dystrybucji energii odnawialnej, co oznacza, że w planowaniu przestrzennym niezbędne są nowe rozwiązania legislacyjne i nowe mechanizmy korygujące rozproszone rynki energii nie tylko na poziomie ogólnokrajowym, ale także w aktach planowanie miejscowego na poziomie lokalnym. Wymaga to również diametralnej zmiany paradygmatu w zakresie wielu praw związanych z własnością nieruchomości, kryteriów naruszania interesu osób trzecich, czy zmiany zakresu pojęciowego wartości publicznych. W konsekwencji oznacza
to także konieczność zredefiniowania kompetencji władz publicznych w zakresie polityki rozwojowej i lokalnych polityk przestrzennych na wszystkich poziomach organizacyjnych państwa. Tematyka panelu będzie poruszać zagadnienia potrzeb i możliwości, szans i ograniczeń w strefach współczesnych regulacji planowania przestrzennego oraz wskazywać niezbędne kierunki zmian prowadzące do działań operacyjnych w kształtowaniu przestrzeni przyjaznej wytwarzaniu, magazynowaniu i dystrybucji energii odnawialnej rozumianej jako dobro wspólne.

 

15:30 – 16:00 | Przerwa
16:00 – 16:15 | Głos: District heating as the foundation for a sustainable energy system

dr Per Sieverts Nielsen – Technical University of Denmark

16:15 – 18:30 | I Łódzki Okrągły Stół Energetyczny

Moderator: prof. dr hab. Tadeusz Markowski – Uniwersytet Łódzki, Wiceprzewodniczący Rady Programowej Kongresu

Jan Bocian – RDS Fund ltd
Albert Gryszczuk – Prezes Zarządu, Krajowa Izba Klastrów Energii
prof. AGH dr hab. Joanna Kulczycka – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
prof. PŁ dr hab. inż. Grzegorz Liśkiewicz – Politechnika Łódzka
Alicja Pawłowska-Piorun  – Centrum Eksperckie ESG Innowacje, ING Bank Śląski
Maciej Riemer – Dyrektor, Departament Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi
Adrian Sienicki – Członek Zarządu, Veolia Energia Łódź
Agnieszka Spirydowicz – Prezes Zarządu, Zgorzelecki Klaster Energii
dr inż. arch. Robert Warsza – Politechnika Łódzka

Transformacja energetyczna staje się wysoce dynamicznym procesem, z którym wiąże się szereg złożonych uwarunkowań, w tym interesów gospodarczych, geopolitycznych, społecznych. Najmocniej jej skutki odczujemy w strukturach zurbanizowanych. Regeneracja energetyczna wywoła przemiany we wszystkich sferach funkcjonalno- przestrzennych: wytwórczej, społecznej i środowiskowo-przestrzennej. Postęp technologiczny sprzyja procesom rynkowym i zdecentralizowanym i hybrydowym systemom zaopatrzenia w energię odnawialną i oszczędne jej użytkowane. Z drugiej strony obserwujemy silną presją (międzynarodową i krajową) na rzecz utrzymania monopolistycznych pozycji dostawców energii
i nośników energii, która może spowolnić nieunikniony proces transformacji w stronę OZE Ten cywilizacyjny proces transformacji energetycznej może jednak zostać w Polsce dokonany w sposób marnujący nasz potencjał energetyczny. Taki wyraźnie zarysowujący się scenariusz obniży konkurencyjność gospodarczą Polski w długiej perspektywie trwania. Aktualnie podejmowane spontaniczne decyzje w dziedzinie energetyki (motywowane krótkookresowymi i populistycznym przesłankami) tylko potwierdzają to zagrożenie. Potencjał energetyczny każdego terytorialnego układu może być właściwie wykorzystany tylko wówczas, kiedy do różnych działań włączymy sferę gospodarowania przestrzenią. Przemiany
w tym zakresie są procesem długotrwałym, o dużej inercji, konfliktogennym, o wysokich kosztach społecznych; często niedającym się przeprowadzić bez właściwej (złożonej i wysoce sprawnej) publicznej interwencji. Energetyczna transformacja wymaga nowych kompetencji władz publicznych, przemian w systemach wartości i dostosowania systemów regulacyjnych. To proces, do którego potrzebne jest antycypacyjne działanie, odnoszenie się do zalążkowych procesów i prewencyjne działanie wobec potencjalnych negatywnych skutków. Zadaniem władz jest wspieranie rozwoju rozproszonych systemów energii i ograniczanie tendencji monopolistycznych. Potrzebne jest zorientowanie interesu publicznego wokół rozproszonych systemów energetycznych bazujących na prywatno-publicznych strukturach właścicieli i współdzieleniu produktu oraz wspólnego systemu zarządzania popytem i podażą energii. Rozproszone systemy wymagają szczególnego zintegrowanego podejścia także w sferze gospodarowania przestrzenią z uwagi na konfliktogenny dostęp
do wiatru, słońca, miejsc lokalizacji banków energii etc. Debata może wskazać kluczowe współzależności procesu transformacji energetycznej miasta w aglomeracyjnych układach funkcjonalno-przestrzennych z wykorzystaniem zróżnicowanych terytorialnych (potencjałów) energetycznych (geotermicznych i kinetycznych, biologicznych etc.).

9:30 – 9:45 | Głos: Data intelligence to improve public authorities' governance for energy regeneration within urban areas

Yuri Ponzani – CEO, CLEANNOVATION

9:45 – 10:00 | Głos: Energetyka odnawialna jako podstawa miasta regeneracyjnego

prof. dr hab. Tadeusz Markowski – Uniwersytet Łódzki, Wiceprzewodniczący Rady Programowej Kongresu

10:00 – 11:00 | Sesja: Dylematy polityki przestrzennej i regionalnej wobec transformacji energetycznej

Moderator: Joanna Korgul – Redaktorka naczelna, Portal Świat OZE

prof. UMK dr hab. Justyna Chodkowska-Miszczuk – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Magdalena Milert – autorka bloga Pieing
prof. dr hab. Andrzej Mizgajski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Polityki przestrzenna i regionalna są jednym z najistotniejszych teatrów działań władz lokalnych i samorządowych, w procesie transformacji energetycznej. Sesja plenarna przyjrzy
się dylematom, które pojawiają się na horyzoncie funkcjonalno-przestrzennym. Marzenie domu z ogrodem pod miastem, zmieniło się w koszmar suburbanizacji, znanej jako rozlewanie miast. To zjawisko modyfikuje nie tylko krajobraz przestrzeni podmiejskiej, ale również tworzy nowe problemy w zakresie transformacji energetycznej w architekturze
i urbanistyce. Limituje możliwości energii odnawialnej równocześnie zwiększając emisje gazów cieplarnianych na mieszkańca. Problem nie może jawić się wyłącznie zero-jedynkowo. Suburbanizacja może nadać impuls rolnictwu miejskiemu oraz pomagać w problemie przeludnionych centrów miast, jednak aby wprowadzić rozsądnie zbudowane podmiejskie osiedla potrzebny jest odpowiedni plan polityk przestrzennej i regionalnej opartej na wartościach społecznych, a nie finansowych.

11:00 – 11:15 | Przerwa
11:15 – 12:45 | Sesja: Dylematy w działalności deweloperskiej wobec wyzwań transformacji energetycznej

Moderator: dr inż. Konrad Witczak – Politechnika Łódzka

Michał Leszczyński – Polski Związek Firm Deweloperskich
prof. PŁ dr Monika Malinowska-Olszowy – Politechnika Łódzka
Robert Jacek Moritz – Dyrektor Zarządzający, Think tank Citysense; Prezes Zarządu, ALTA S. A.
dr Agata Rudnicka – Uniwersytet Łódzki
dr Maryna Shashyna – Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy Politechnika Kijowska
Aleksandra Stępniak – Konsultant ds. efektywności energetycznej, Danfoss Poland Sp. z o.o., Stowarzyszenie "Fala Renowacji"
prof. PŁ dr hab. inż. Adam Wojciechowski – Politechnika Łódzka

Działalność deweloperska ma kluczowe znaczenie w przebudowie naszych miast. Ma ona szczególny charakter ze względu na silne związanie swojej komercyjnej działalności z szeroko rozumianymi skutkami i interesami publicznymi. Między innymi z tego powodu jest przedmiotem interwencji regulacyjnych. Ponadto cała branża budowlana, a w tym budynki
są jednymi z bardziej energochłonnych oraz emisyjnych w zakresie gazów cieplarnianych, sektorów gospodarki. Z tego względu również podlegają presji regulacyjnej, unijnej,
a następnie krajowej, pod względem poprawy efektywności energetycznej i dekarbonizacji swoich zasobów. Konsekwencje tych regulacji ponoszą nie tylko deweloperzy, ale i nabywcy obiektów budowlanych na rynku nieruchomości. Transformacja energetyczna w sektorze budowlanym wymaga zintegrowanego podejścia do systemu regulacyjnego tak,
aby energetyczna transformacja budowlanej tkanki miast rzeczywiście sprzyjała realizacji celom energetycznej regeneracji miast i ochronie klimatu. W panelu uczestnicy będą dyskutować nad istniejącymi i pożądanymi systemami regulacyjnymi i instrumentami finansowego wsparcia, które powinny spełniać środowiskowe, społeczne oraz ekonomiczne kryteria procesów regeneracji energetycznej i rozwoju miast.

12:45 – 13:45 | Przerwa
13:45 – 14:00 | Głos: Kształtowanie świadomości społecznej w procesie transformacji energetycznej miast – wyzwania dla systemu edukacji

prof. dr hab. Paweł Churski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu & prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

14:00 – 14:15 | Głos: The role of startups in energy transformation: the ecosystem for startup development and the role of the city

Nicholas Coutts – Innovation Advisory Board Member, UNLEASH – Innovation Lab for SDGs

14:15 – 15:30 | Sesja: Priorytet odporności energetycznej w projektowaniu urbanistycznym i architektonicznym

Moderatorka: dr inż. arch. Marta Promińska – Pełnomocniczka Zarządu SARP ds. Środowiska i Ochrony Klimatu, Strabag Sp z o.o.

dr hab. inż. arch. Małgorzata Hanzl – Politechnika Łódzka
dr inż. Sylwia Krzysztofik – 3DARCHITEKCI z wizją
dr inż. arch. Weronika Lechowska – SRDK Architekci Studio Śródka
dr Mateusz Płoszaj-Mazurek – Bjerg Arkitektur, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Tematem panelu jest odporność miejska jako element dostosowania terenów zurbanizowanych do zmian klimatu. W ramach wystąpień zostaną przedstawione działania,
które powinny być podejmowane w różnych skalach, od aglomeracji przez dzielnice po rozwiązania w skali budynków. Omówione zostaną również możliwości uwzględniania rezyliencji miejskiej w planowaniu przestrzennym, które mają wpływ na efektywne zarządzanie przestrzenią, także w zakresie wydajności energetycznej terenów zurbanizowanych. Ciekawym zamknięciem panelu będzie prezentacja rozwiązań stosowanych przy projektowaniu architektury energooszczędnej. Paneliści omówią swoje doświadczenia związane
z realizacją budynków pasywnych w Polsce i w Danii.

15:30 – 15:45 | Głos: The Innovation District for Regeneration of the City

prof. Miquel Barceló – Advisory Board Member of 22@, The Global Institute of Innovation Districts (online)

15:45 – 16:00 | Głos: Powering the North: A Clean Energy Revolution in Finnish Lappland

Janne Rautio – Circular Economy Centre

16:00 – 16:15 | Podsumowanie Kongresu

prof. dr hab. Jerzy Hausner – Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, Fundacja GAP; Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Regeneracja Miast

Sala generator

11:45 – 13:15 | Sesja: Gospodarka i entropia - jak wyjść z polikryzysu?

Moderator: prof. UŚ dr hab. Michał Krzykawski – Uniwersytet Śląski

Edwin Bendyk – Prezes Zarządu, Fundacja Batorego
dr hab. Mikołaj Lewicki – Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. inż. Jan Popczyk – Politechnika Śląska, Powszechna Platforma Transformacyjna Energetyki 2050
prof. UEW dr hab. Bożena Ryszawska – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Polikryzys definiowany jest jako moment, w którym trudno jest zhierarchizować problemy, wskazać ten najważniejszy i skupić na nim uwagę, ponieważ te występujące
w posegmentowanej rzeczywistości są ze sobą powiązane i nakładają się na siebie. W sytuacji polikryzysu, który przez ostatnie trzy dekady stał się jeszcze bardziej złożony, pojęcie entropii jest nieodzowne w zakresie, w jakim z jego przekrojowej interpretacji da się wysnuć ogólne zalecenia umożliwiające w miarę bezpieczne zorganizowanie tej złożoności. Kategorie ekonomiczne takie jak wzrost gospodarczy czy produktywność należy poddać gruntownej rewizji w świetle ustaleń innych niż ekonomia nauk. Myśl ekonomiczna,
która bagatelizuje mechanizmy wytwarzania entropii w procesie gospodarczym i uznaje stale postępujący wzrost PKB za podstawowy cel rozwoju przeszkadza w przeprowadzeniu adekwatnej do współczesnych wyzwań i pożądanej społecznie zmiany.

13:15 – 14:00 | Przerwa
14:00 – 15:15 | Sesja: Uwarunkowania i konsekwencje elektromobilności w transporcie indywidualnym i publicznym

Moderator: prof. dr hab. Wojciech Paprocki – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr inż. Włodzimierz Gołębiowski – Dyrektor Zarządzający, Born Electric
dr inż. Irena Jałmużna – Politechnika Łódzka
Paweł Ochyński – Prezes Zarządu, Green Cell
dr Marcin Połom – Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata – Rektor Politechniki Krakowskiej
dr Michał Wolański – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Elektromobilność w motoryzacji indywidualnej oraz w drogowym transporcie publicznym zaczyna być zjawiskiem coraz powszechniej występującym w niektórych aglomeracjach
w Europie i Azji. Pierwsze projekty dotyczące elektromobilności zostały podjęte także w USA. Wprowadzenie napędu wykorzystującego zestaw „silnik elektryczny oraz bateria”,
czyli pojazdów bateryjnych (Battery Electric Vehicle – BEV) stanowi uzupełnienie systemu mobilności, w którym energia elektryczna jako nośnik energii występuje od ponad 100 lat,
tj. od chwili wprowadzenia do eksploatacji pojazdów szynowych korzystających z trakcji elektrycznej: tramwajów, metra oraz elektrycznych zespołów kolejowych,
a także w trolejbusach. W wielu aglomeracjach te środki transportu publicznego stanowią ważny składnik systemu transportu publicznego. Promowanie BEV (samochodów osobowych
oraz autobusów) przez władze publiczne (unijne i krajowe) należy traktować przede wszystkim jako przejaw polityki przemysłowej adresowanej do przemysłu motoryzacyjnego. Przeznaczanie dużych subwencji podmiotowych i przedmiotowych (kierowanych do różnych odbiorców, w tym bezpośrednio do konsumentów kupujących BEV na cele prywatne)
na produkcję, zakup i eksploatację BEV ma miejsce, choć wiadomo, że wytwarzanie i użytkowanie tego taboru nie jest tak przyjazne dla środowiska naturalnego oraz klimatu,
jak to się przedstawia w wielu dokumentach urzędowych oraz w materiałach lobbystycznych upowszechnianych w mediach. Podstawowym wyzwaniem jest znalezienie i zastosowanie racjonalnego kryterium podziału ograniczonych środków publicznych na promowanie nowych rozwiązań technicznych (elektromobilność) z jednej strony oraz na promowanie rozwoju i wspieranie działalności operacyjnej transportu publicznego z drugiej strony.

15:15 – 15:45 | Sesja: Zdrowie mieszkańców dla miast przyszłości

prof. dr hab. Wojciech Paprocki – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie & Joanna Węgrzynowska – Manager ds. ESG, LUXMED

Zdrowe miasta czyli jakie? Porozmawiamy o tym jakie czynniki wpływają na zdrowie mieszkańców w miastach oraz jakie rozwiązania mogą przyczynić się do tworzenia takich miejsc, gdzie podstawą jest profilaktyka zdrowotna mieszkańców, a samo leczenie nie powinno być rozwiązaniem bo ważniejsze staje się zapobieganie chorobom. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie jak regenerować współczesne miasta, aby nie szkodziły zdrowiu jego mieszkańców. W myśl idei There is no planet B rozmawiać będziemy o tym, że szkodząc naszej planecie – szkodzimy sobie.

11:15 – 12:45 | Sesja: Ubóstwo energetyczne w Polsce – przedstawienie wyników ogólnopolskiego panelu deliberatywnego przeprowadzonego w roku 2022 przez Fundację Stocznia

Moderator: Kuba Wygnański – Prezes Zarządu, Fundacja Stocznia

Jadwiga Klata – Ruch Solidarności Klimatycznej
Piotr Masłowski – Wiceprezydent Rybnika
prof. dr hab. Łukasz Mamica – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr Radomir Matczak – Uniwersytet SWPS, InnoBaltica Sp. z o.o.

W czasie tej sesji przedstawimy wyniki panelu obywatelskiego na temat kosztów energii a w szczególności ubóstwa energetycznego. Był to pierwszy w Polsce ogólnopolski panelu bazujący na werdykcie 100 losowo wybranych (próba reprezentatywa) obywateli z całego kraju. Panel poprzedziły też narady obywatelskiej prowadzone w 50 miejscowościach. Ostatecznie panel rekomendował ponad 100 rozwiązań, które odnoszą się do problemu ubóstwa energetycznego - istotna ich część dotyczy środowisk lokalnych i samorządu. Więcej naradaobywatelska.pl W czasie panelu "opowiemy o panelu" jako metodzie partycypacji obywatelskiej - tym bardziej, że staje się ona coraz bardziej popularna także jako rozwiązania miejskie. Poznamy różne perspektywy na kwestie ubóstwa energetycznego - zarówno przedstawicieli Stoczni jako organizatorów panelu, jak i przedstawicieli środowiska akademicko - eksperckiego, administracji samorządowej a także perspektywę aktywistyczną.

12:45 – 13:45 | Przerwa
13:45 – 13:55 | Głos: Współpraca w działaniu - Sustainability Multiversum

Magdalena Wojtas – Sustainable Development Manager, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC)

13:55 – 15:25 | Sesja: Budownictwo i projektowanie urbanistyczne wobec transformacji energetycznej

Moderator: prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin – Politechnika Łódzka

Głos wprowadzający: prof. dr hab. inż. Dorota Chwieduk – Politechnika Warszawska
prof. PŁ dr hab. inż. Robert Cichowicz – Politechnika Łódzka
prof. PW dr hab. inż. arch. Karolina Tulkowska-Słyk – Politechnika Warszawska

W latach 50-tych ubiegłego wieku 1/3 globalnej populacji mieszkała w miastach. Zaledwie 50 lat później ośrodki miejskie stanowiły dom dla połowy ludzkości. Według danych ONZ
w 2050 roku 2/3 ludzkości, czyli według estymacji 6 miliardów ludzi, będzie prowadzić swoje życia w aglomeracjach miejskich. Wspomniana tendencja wzrostowa implikuje prosty wniosek: miasto przyciąga człowieka. Nie ma w tej konkluzji niczego odkrywczego, tworzące się trendy społeczne, środowiskowe, gospodarcze czy kulturowe tworzą się
w metropoliach, aby następnie rozlać się na resztę jednostek administracyjnych. W tym zakresie miasto powinno odegrać również rolę pioniera jako instrument transformacji energetycznej. Debata poświęcona strategiom miast przyszłości połączonym z ideą zrównoważonego rozwoju w zakresie urbanizacji i budownictwa będzie traktować
m.in. o energetyce słonecznej, a samowystarczalnych energetycznie budynkach, czystości powietrza dzięki zielonym inwestycjom budowlanym oraz fizyce w planowaniu przestrzennym

sala suwnica

11:45 – 13:15 | Sesja: Infrastruktura komunalna w energetycznej regeneracji miasta

Moderator: prof. UMCS dr hab. Artur Myna – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Mieczysław Kieca – Prezydent Wodzisławia Śląskiego
Bartosz Kwiatkowski – Dyrektor Generalny, Polska Organizacja Gazu Płynnego
prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Marcinkowski – Politechnika Łódzka
Jakub Mazur – Wiceprezydent Wrocławia
prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr inż. Maciej Sołtysik – Prezes Zarządu, Instytut Projektów i Analiz, adiunkt na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej

Sesja dotyczy problemów energetycznej regeneracji miasta w kontekście:
1) rozproszonych systemów energetycznych: Przestrzenne rozproszenie źródeł energii, a więc ich bliskość względem odbiorców umożliwia ich efektywne wykorzystanie i bilansowanie energii w skali lokalnej. W warunkach istotnych wahań w czasie wytwarzania i zużycia lokalnej energii, problemem są stosunkowo wysokie koszty jej magazynowania, a szansą innowacje, które obniżają tego rodzaju koszty. Zagrożenia i szanse rozproszonych systemów energetycznych, z uwzględnieniem bateryjnych, kinetycznych i cieplnych banków energii, będą stanowić interesujący przedmiot dyskusji na sesji w odniesieniu do teorii i praktyki energetycznej regeneracji miasta.
2) infrastruktury wodno-kanalizacyjnej: Infrastruktura wodna stanowi źródło regeneracji energetycznej, zwłaszcza poprzez oddziaływanie na mikroklimat i chłodzenie „wyspy ciepła”, którą stanowi miasto. Z kolei infrastruktura ściekowa jest wykorzystywana energetycznie jako źródło biogazu. Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej na obszarach miast
o niskiej intensywności zabudowy mieszkaniowej, szczególnie zabudowy jednorodzinnej, powoduje jednakże, iż efektywność tego rodzaju sieci maleje. Zagrożenia i szanse rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w kontekście wyzwań regeneracji energetycznej miasta będą stanowić interesujący przedmiot dyskusji na sesji.
3) efektywności energetycznej systemów infrastruktury komunalnej w warunkach suburbanizacji i rozproszonej zabudowy podmiejskiej Żywiołowa, chaotyczna suburbanizacja terenów podmiejskich, określana jako urban sprawl, pozostaje nierozwiązanym problemem, który narasta w czasie. Rozproszenie zabudowy przyjmuje formę liniową, leap-frog (zespołów nielicznych zabudowań wśród pól) oraz pojedynczych budynków mieszkalnych, które są rozproszone wśród pól. Rozproszenie zabudowy powoduje, iż długość liniowych urządzeń infrastruktury technicznej jest nieproporcjonalnie wysoka w stosunku do liczby obsługiwanej ludności. Koszt budowy sieci energetycznej jest wówczas wyraźnie wyższy
niż koszt budowy tego rodzaju infrastruktury na obszarach o skupionej zabudowie. Koszt eksploatacji liniowych i sieciowych urządzeń infrastruktury na obszarach urban sprawl jest również dużo wyższy niż na obszarach przestrzennie skoncentrowanej zabudowy. Propozycje praktycznego rozwiązania problemu niskiej efektywności energetycznej systemów infrastruktury komunalnej w warunkach suburbanizacji stworzą „podbudowę” do dyskusji na sesji.

13:15 – 14:00 | Przerwa
14:00 – 15:30 | Sesja: Demokracja deliberatywna w praktyce – wnioski z II Łódzkiego Panelu Obywatelskiego

Moderator: prof. UŁ dr hab. Mariusz E. Sokołowicz – Uniwersytet Łódzki

Marta Malinowska – uczestniczka II Łódzkiego Panelu Obywatelskiego
dr Agnieszka Rzeńca – Uniwersytet Łódzki
Konrad Szpak – Prezes Zarządu, Instytut Polityk Publicznych
Joanna Ufnalska – Stowarzyszenie Topografie
Anna Wasiak – Kierowniczka Biura Aktywności Miejskiej, Urząd Miasta Łodzi
Anna Wierzbicka – Dyrektorka Wydziału Kształtowania Środowiska, Urząd Miasta Łodzi

W marcu 2023 roku Urząd Miasta Łodzi wspólnie z Uniwersytetem Łódzkim organizują panel obywatelski, którego celem jest wypracowanie z mieszkańcami rozwiązań,
które doprowadzą do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w mieście. Ta forma prowadzenia dialogu z mieszkańcami stanowi przejaw tzw. demokracji deliberatywnej.
To skomplikowane podejście do podejmowania dyskusji z mieszkańcami, w którym nie chodzi o przekonanie ludzi do głosowania w prostej sprawie, ale o pogłębioną dyskusję
na skomplikowane a ważne dla miasta tematy – w tym przypadku nad bardzo złożonym problemem, jakim jest zmiana klimatu i możliwości zapobiegania jej skutkom w mieście. Organizacja paneli obywatelskich niesie ze sobą wiele wyzwań, począwszy od zachęcenia do udziału w nich zwykłych mieszkańców (zakłada się, że osoby uczestniczące powinny zostać do tego panelu wylosowane), zapewnienie, by eksperci potrafili rozmawiać z mieszkańcami o trudnych tematach prostym językiem, po umiejętne prowadzenie dyskusji pomimo często dużych różnic w poglądach osób uczestniczących. Wyzwaniem jest również realne wdrożenie ustaleń podjętych w deliberacji, by mieszkańcy wiedzieli, że ich głos rzeczywiście ma znaczenie.

11:15 – 12:15 | Sesja: Nowoczesne koncepcje urbanistyczne: miasta 15-minutowe. Czy mogą być przejawem rezyliencji miejskiej?

Sesja pod Patronatem Fundacji Veolia

Moderator: Patryk Białas – Wiceprezes Zarządu, Kongres Ruchów Miejskich; Dyrektor, Centrum Innowacji i Kompetencji w Parku Naukowo-Technologicznym w Katowicach

Hubert Barański – Prezes Zarządu, Fundacja Normalne Miasto "Fenomen”
dr Justyna Glusman – Dyrektor Wykonawcza, Fala Renowacji
prof. UEK dr hab. Rafał Matyja – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; koordynator Platformy OEES CityLab
dr hab. Arkadiusz Ptak – Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew
Anna Wierzbicka – Dyrektorka Wydziału Kształtowania Środowiska, Urząd Miasta Łodzi

Rezyliencja miejska to odporność miasta na przypadki kryzysu lub szoku i zdolność do regeneracji. Najistotniejszy jest z jej perspektywy sposób reakcji na zagrożenia i wyzwania,
m.in. środowiskowe i klimatyczne, epidemiczne czy ekonomiczno-społeczne (np. nierówności dochodowe albo migracje). Czy polskie miasta mają podstawy do budowania rezyliencji miejskiej? Czy koncepcja miast 15-minutowych może być odpowiedzią na zagrożenia i kryzysy?

 

12:15 – 13:15 | Sesja: DiverCITY. Dlaczego tak bardzo potrzebujemy różnorodności w miastach?

Sesja pod Patronatem Miesięcznika Architektura&Biznes

Moderatorka: Małgorzata Tomczak – Redaktorka naczelna, Architektura&Biznes

dr Justyna Glusman – Dyrektor Wykonawcza, Fala Renowacji
Wojciech Januszczyk – Instytut Architektury Krajobrazu KUL, Fundacja Krajobrazy
Bartłomiej Kisielewski – HORIZONE Studio
Beata Szulgowska-Burzyńska – SRDK Architects Śródka Studio

60 procent ludzkości mieszka już w miastach. Budujemy coraz więcej, urbanizujemy tereny podmiejskie na potęgę. Jednocześnie nie chcemy już mieszkać w modernistycznych maszynach do mieszkania i miastach, które sztucznie porządkowały naturalną miejską różnorodność. Chcemy żyć w piętnastominutowych, zdrowych, zrównoważonych miastach, mieszkać i pracować w energooszczędnych budynkach, w otoczeniu zieleni, drzew i usług i to na wyciągnięcie ręki. Opracowujemy więc coraz nowsze i coraz bardziej wydajne zielone technologie stosowane w budownictwie, propagujemy ideę RE-USE, systemy obiegu cyrkularnego, inteligentny transport, szukamy nowych możliwości zarządzania zasobami takimi jak woda, surowce naturalne, energia.
Jak zrealizować nasze dążenia do życia w przyjaznym środowisku z ciągle obecnym uprzemysłowionym kapitalizmem blokującym zmiany i tworzącym fałszywą i niezrównoważoną wizję szczęśliwego życia opartego na ciągłym konsumowaniu? Jakich działań i zmian w prawie potrzebujemy natychmiast, a jakich w dłużej perspektywie? Jak sieciować ze sobą aktorów miejskiej gry o podobnych interesach i wartościach, aby ich wpływ na zmiany był zauważalny i skuteczny? I jak przywracać różnorodność w miastach, której tak bardzo potrzebujemy.

13:15 – 14:15 | Przerwa
14:15 – 15:15 | Sesja: Transformacja energetyczna jako największe wyzwanie ciepłownictwa

Moderatorka: Agnieszka Zaręba – dziennikarka, Radio ZET

Anna Kornecka – Dyrektor Instytutu, Program Czysta Polska
Sławomir Krenczyk – Dyrektor Wykonawczy, Członek Zarządu, Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego
Piotr Sprzączak - Dyrektor ds. Rozwoju - linia biznesowa ESCO, Grupa Veolia
Aleksandra Stępniak – Konsultant ds. efektywności energetycznej, Danfoss Poland Sp. z o.o.

Ciepło jest jednym z kluczowych czynników, które oddziałują na jakość życia człowieka. Obecny krajobraz klimatycznych, gospodarczych oraz politycznych wydarzeń zapowiadają nieuchronny wymóg zmiany w zakresie ciepłownictwa. Równocześnie polska produkcja ciepła pozostaje najbardziej uzależniona od węgla w Europie. Tymczasem Unia Europejska dawno obrała kurs na technologie nisko i zero-emisyjne. Z tego powodu, debata na temat systemowych zmian potrzebnych od zaraz, ujmie w swojej tematyce największe wyzwania transformacji energetycznej w Polsce, problematykę energii odnawialnej, poszukiwanie idealnego miksu energetycznego, sytuacja polskiego ciepłownictwa wobec Zielonego Ładu
czy inwestycji w redukcję i modernizację.

 

Skip to content