a
a

Bocian Jan

RDS Fund ltd

*** ENGLISH BELOW ***

 

Przedsiębiorca, ekspert programów międzynarodowych UNECO, UNEP, programów ramowych EU, zainteresowany rozwojem badań stosowanych, technologii i innowacji a w szczególności ich komercjalizacją. Aktywnie współpracuje nad budową ekosystemu startupowego Łodzi oraz rozwojem innowacyjnej przedsiębiorczości. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego – interdyscyplinarnych studiów ochrona środowiska (1998r.). Po studiach stypendysta Fundacji im. Sendzimira realizujący projekty
w zakresie zrównoważonego zagospodarowania wód na obszarach miejskich oraz zintegrowanej gospodarki komunalnej. Pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego i Międzynarodowego Centrum Ekologii PAN uczestniczący w międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych Unii Europejskiej, UNESCO IHP i UNEP w zakresie zrównoważonego gospodarowania wodami
i zrównoważonego rozwoju. Od 1995 roku przedsiębiorca, współwłaściciel i twórca nowych przedsięwzięć biznesowych. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu Komercjalizacji Nauki
i Technologii i tworzenia nowych przedsięwzięć biznesowych – startupów na bazie licencji MSSTC – IC2 Institute The University of Texas at Austin. Ekspert w dziedzinie energetyki, a w szczególności OZE
i rozproszonych systemów energetycznych. Aktywnie uczestniczy w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań i technologii, w tym rozwiązań systemowych wspierających innowacyjność
i przedsiębiorczość. Inicjator i prezes POLBIO Polskiego Towarzystwa Gospodarczego Bioenergii. Członek Społecznej Rady ds. Zrównoważonej Rady przy Ministrze Gospodarki oraz aktywny Członek Grupy Roboczej KIS 4 ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji przy Ministerstwie Rozwoju. Współtwórca nieformalnej Grupy MANU Niezależnej Manufaktury Idei – współorganizatora dyskusji „Budujemy Łódź Unikalną” w ramach poszukiwań dróg rozwoju dla Łodzi i regionu. aktywnie zaangażowany w rozwój koncepcji samorządu gospodarczego i uwzględnieniu jego roli w rozwoju lokalnym i regionalnym. Jeden z inicjatorów i współtwórców Łódzkiej Szkoły Rewitalizacji oraz obudowy tożsamości Łodzi jako miasta przedsiębiorców. Współtwórca projektu funduszu zalążkowego „Nowa Ziemia Obiecana Seed Fund” projekt otrzymał dofinasowanie programu NCBiR BrigeAlfa) zarządzanego przed RDS Fund Sp. z o.o., spółki której jest współudziałowcem. Współzałożyciel i Członek Rady Programowej Otwartego Forum Dyskusyjnego „Przyszłość gospodarcza i polityczna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” – Nauka z Biznesem/Biznes z Nauką. 

 

Entrepreneur, expert in international programs UNECO, UNEP, EU framework programs, interested in the development of applied research, technology, innovation and commercialization. Actively cooperates in building the startup ecosystem of the Lodz City and the development of innovative entrepreneurship. Graduate of the University of Lodz – interdisciplinary studies in environmental protection (1998). After graduation, scholarship holder of the Sendzimir Foundation implementing projects in the field of sustainable water management in urban areas and integrated municipal management. Researcher at the University of Lodz and the International Ecology Center of the Polish Academy of Sciences participating in international research and development projects of the European Union, UNESCO IHP and UNEP in the field of sustainable water management and sustainable development. Since 1995, entrepreneur, co-owner and creator of new business ventures. Graduate of postgraduate studies in the field of Commercialization of Science and Technology and creation of new business ventures – startups under license from MSSTC – IC2 Institute The University of Texas at Austin. Expert in the field of energy, in particular RES and distributed energy systems. Actively participates in the search for innovative solutions and technologies, including system solutions to support innovation and entrepreneurship. Initiator and president of POLBIO Polish Economic Society of Bioenergy. Member of the Social Council for Sustainable Council by the Minister of Economy and active member of the KIS 4 Working Group on National Smart Specializations by the Ministry of Development. Co-founder of the informal MANU Group of the Independent Manufaktura of Ideas – co-organizer of the discussion “We build a unique Łódź” as part of the search for development paths for Łódź and the region. actively involved in developing the concept of economic self-government and considering its role in local and regional development. One of the initiators and co-founders of the Lodz School of Revitalization and the case for the identity of Lodz as a city of entrepreneurs. Co-founder of the seed fund project “New Promised Land Seed Fund” project received funding from the NCBiR BrigeAlfa program) managed before RDS Fund Sp. z o.o., a company in which he is a co-shareholder. Co-founder and Program Board Member of the Open Discussion Forum “Economic and Political Future of the Łódź Metropolitan Area”. – Science with Business/Business with Science.

Skip to content