Zarejestruj się na Kongres Regeneracja Miast 2023! 

a

Churski Paweł

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

*** ENGLISH BELOW *** 

 

Paweł Churski Profesor nauk społecznych. Habilitacja Nauki o Ziemi w zakresie Geografii Ekonomicznej, specjalności: Geografia Społeczno-Ekonomiczna, Gospodarka Przestrzenna, Rozwój Regionalny, Polityka Regionalna, doktor nauk o Ziemi w zakresie Geografii Ekonomicznej, specjalności: Geografia Społeczno-Ekonomiczna, Gospodarka Przestrzenna, Rozwój Regionalny, Polityka Regionalna, jest geografem ekonomicznym, pracuje na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, obecnie jest dziekanem wydziału, od 2009 kierownikiem Katedry Studiów Regionalnych i Lokalnych. Ma zaszczyt i przyjemność pracować w ramach Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, pełniąc w jego strukturze funkcję wiceprzewodniczącego. Jest członkiem Stowarzyszenia Europejskich Szkół Planowania (AESOP), Europejskiego Stowarzyszenia Studiów Regionalnych – Sekcja Polska (ERSA) oraz Amerykańskiego Stowarzyszenia Geografów (AAG),. Autor ponad 200 publikacji naukowych, w tym 14 monografii i 24 prac zbiorowych. Jego zainteresowania badawcze obejmują: problemy rozwoju lokalnego i regionalnego w Polsce, w tym wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi, czynniki rozwoju i polityki regionalnej w Polsce i w Unii Europejskiej, wyzwania odpowiedzialnych badań i innowacji oraz roli uczelni w ich realizacji, zastosowania ekonometrii i systemów informacji geograficznej do analiz przestrzennych, poziomu i standardu życia, stanu i zmian na rynku pracy w okresie transformacji społeczno-gospodarczej w Polsce i w Europie.

 

Paweł Churski Professor of social science. Habilitation Earth Sciences in Economic Geography, specialisms: Socio-Economic Geography, Spatial Management, Regional Growth, Regional Policy, PhD Earth Sciences in Economic Geography, specialisms: Socio-Economic Geography, Spatial Management, Regional Growth, Regional Policy, is an economic geographer working at the Faculty of Human Geography and Planning, Adam Mickiewicz University Poznań (Poland), Now holds a position a Dean of Faculty, since 2009 Head of Regional and Local Studies Department. He have the honor and pleasure to work in the framework of the Spatial Planning Committee of the Polish National Academy of Sciences, acting in its structure as the Vice-President. He is a member of the Association of European Schools of Planning (AESOP), European Regional Studies Association – Polish Section (ERSA), and American Association of Geographers. Author of over 200 scientific publications, including fourteen monographs and 24 editorials of collective works. His research interests include: the problems of local and regional development in Poland including climate change challenges, factors of development and regional policy in Poland and in the European Union, the challenges of responsible research and innovation and the role of a university in their implementation, the application of econometrics and geographic information systems for spatial analysis, the level and standard of living, the state and changes in the labor market in the period of socio-economic transformation in Poland and Europe.

All speakers

Bușoi Cristian-Silviu

Bușoi Cristian-Silviu

Przewodniczący, Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Parlament Europejski

Shashyna Maryna

Shashyna Maryna

Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy Politechnika Kijowska

Białas Patryk

Białas Patryk

Wiceprezes Zarządu, Kongres Ruchów Miejskich; Dyrektor, Centrum Innowacji i Kompetencji w Parku Naukowo-Technologicznym w Katowicach

Coutts Nicholas

Coutts Nicholas

Innovation Advisory Board Member, UNLEASH – Innovation Lab for SDGs

Wiśniewski Szymon

Wiśniewski Szymon

kierownik Ośrodka Badawczego Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego, Uniwersytet Łódzki

Shashyna Maryna

Barceló Miquel

Advisory Board Member of 22@, The Global Institute of Innovation Districts

Shashyna Maryna

Wasiak Anna

kierowniczka, Biuro Aktywności Miejskiej UMŁ

Shashyna Maryna

Bendyk Edwin

Prezes Zarządu, Fundacja im. Stefana Batorego

Wierzbicka Anna

Wierzbicka Anna

dyrektorka Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Łodzi

Myna Artur

Myna Artur

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Sołtysik Maciej

Sołtysik Maciej

Prezes Zarządu, Instytut Projektów i Analiz, adiunkt na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej

Markowski Tadeusz

Markowski Tadeusz

Kierownik Interdyscyplinarnego centrum studiów miejskich w Uniwersytecie Łódzkim, Wiceprzewodniczący Rady Programowej

Hausner Jerzy

Hausner Jerzy

Przewodniczący Rady Programowej; Open Eyes Economy Summit; Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Regeneracja Miast Przemysłowych

Short Annabel

Short Annabel

Institute for Human Rights and Business (IHRB), It’s Material

Nowak Maciej J.

Nowak Maciej J.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Riemer Maciej

Riemer Maciej

Dyrektor, departament Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi

Skip to content