a
a

Chwieduk Dorota

Politechnika Warszawska

*** ENGLISH BELOW ***

 

Prof. dr hab. inż. Dorota Chwieduk Politechnika Warszawska Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Instytut Techniki Cieplnej. W latach 2012 – 2020 Wice Dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej PW. Od 2009 r. Kierownik i wykładowca Studiów Podyplomowych „Budownictwo Energooszczędne. Certyfikacja energetyczna, audyt energetyczny i termomodernizacja budynków” na wydziale MEiL PW. Członek Komitetu Problemów Energetyki PAN, a od IV 2023 r. członek Prezydium Komitetu, Członek Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN, Członek Sekcji Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Członek Prezydium Rady Naukowej Instytutu Energetyki od 2017 r. Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Energetyki Słonecznej PTES-ISES i Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej, była Przewodnicząca Europejskiego Towarzystwa Energetyki Słonecznej ISES- Europe. Członek Grupy Doradczej d.s. Energii Advisory Group on Energy Komisji Europejskiej w latach 2006 – 2013. Członek Międzynarodowego Komitetu Doradczego Światowej Sieci Energetyki Odnawialnej – Advisory Board of the World Renewable Energy Network – WREN od 2016 r. Nagroda „Pionier energetyki odnawialnej” nadana przez Światową Sieć Energetyki Odnawialnej WREN, 2008 r., i nagroda za całokształt globalnych działań na rzecz Energetyki odnawialnej Life Member of World Renewable Energy Network nadana w 2021 r. Ekspert krajowy w ramach KIS–Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, Grupa KIS 5. Tematyka prac naukowo – badawczych: niekonwencjonalne metody, systemy i urządzenia pozyskiwania, konwersji i magazynowania energii; energetyka odnawialna, energetyka słoneczna; systemy wieloźródłowe; efektywność energetyczna, budownictwo samowystarczalne energetycznie, inteligentne miasta. Autorka ponad 200 publikacji w krajowych i międzynarodowych czasopismach naukowych i technicznych, 10 książek, oraz licznych recenzji i ekspertyz.

Employed at the Warsaw University of Technology, Faculty of Power and Aeronautical Engineering, Institute of Heat Engineering. In the years 2012 – 2020 Vice Director of the Institute. Since 2009, Head and lecturer of the Postgraduate Studies “Energy-saving buildings. Energy certification, energy audit and thermal modernization of buildings” at Warsaw University of Technology. Member of the Energy Problems Committee of the Polish Academy of Sciences and since April 2023 member of the Board of the Committee, Member of the Thermodynamics and Combustion Committee of the Polish Academy of Sciences, Member of the Building Physics Section of the Civil and Water Engineering Committee of the Polish Academy of Sciences. Member of the Board of Science of the Institute of Power Engineering since 2017. President of the Polish Solar Energy Society PTES-ISES and the Polish Section of the International Solar Energy Society, former President of the European Solar Energy Society Europe. Member of the Advisory Group on Energy of the European Commission in the years 2006-2013. Member of the International Advisory Board of the World Renewable Energy Network since 2016. Awarded by the WREN with “Renewable Energy Pioneer” award in 2008, and the “Life Member of World Renewable Energy Network” award for lifetime achievement for global development of the renewable energy in 2021. National expert within the KIS-National Smart Specializations, KIS Group 5 on Buildings. Topics of scientific and research works: unconventional methods of energy conversion and storage; renewable energy, solar energy; multi-source energy systems; energy efficiency, energy self-sufficient buildings, smart cities. Author of over 200 publications in national and international scientific and technical journals, 10 books, as well as numerous reviews and expert opinions.

Skip to content