a
a

Cichowicz Robert

Politechnika Łódzka

*** ENGLISH BELOW ***

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej „inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka” Politechniki Częstochowskiej; doktor nauk technicznych Politechniki Łódzkiej w obszarze dyscypliny: „budowa i eksploatacja maszyn”; absolwent studiów podyplomowych: „Zarządzania projektem badawczym i komercjalizacji wyników badań” oraz „Studium Doskonalenia Pedagogicznego” – Politechnika Łódzka, a także absolwent 3 kierunków studiów w Politechnice Łódzkiej: „inżynieria środowiska”; „budownictwo w specjalności zarządzanie w budownictwie”; „mechanika i budowa maszyn w specjalności maszyny, systemy i urządzenia energetyczne”. 

Jego dotychczasowe doświadczenie zawodowe jest w większości związane z Wydziałem Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej oraz z samorozwojem inżynierskim. Jest członkiem Komitetu Budownictwa i Komitetu Ochrony Środowiska w Krajowej Izbie Gospodarczej; członkiem Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju Politechniki Łódzkiej; członkiem Głównej Sekcji Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa, Wentylacji i Inżynierii Atmosfery Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych; Prezesem Zarządu Oddziału PZITS w Łodzi; członkiem IBPSA-POLAND i doradcą w Łódzkiej Radzie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT). Był członkiem Rady Wyrobów Budowlanych organu opiniodawczo-doradczego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz członkiem Zespołu ds. Opracowania Programu Poprawy Jakości Powietrza Poprzez Ograniczenie Emisji Pyłów Zawieszonych w Łodzi. Dodatkowo jest ekspertem w zakresie oceny wniosków aplikacyjnych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ochrony powietrza, a także systemów grzewczo-wentylacyjnych. Autor i współautor ponad 120 udokumentowanych prac naukowych, referatów/prezentacji zarówno w krajowych, jak i zagranicznych czasopismach oraz na konferencjach.

 

Ph.D. with habilitation degree in the area of “engineering and technical sciences” in the discipline “environmental engineering, mining and power engineering” of the Częstochowa University of Technology; Ph.D. degree in “machines construction and exploitation” at the Lodz University of Technology; graduate of postgraduate studies: “research project management and commercialization of research results” and “pedagogical Improvement” at Lodz University of Technology and also a graduate of 3 faculties at the Lodz University of Technology: “environmental engineering“; “building construction engineering“; “mechanics and machines construction with specialization in energy machines, systems, and devices“.

His professional experience to date is mostly related to the Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering at the Lodz University of Technology and to engineering self-development. He is a member of the Construction Committee and the Environmental Protection Committee of the National Chamber of Commerce; a member of the Sustainable Development Team of the Technical University of Lodz; a member of the Main Section of Heating, Heating, Ventilation and Atmospheric Engineering of the Polish Association of Sanitary Engineers and Technicians; President of the Board of Directors of the Lodz Branch of PZITS; a member of IBPSA-POLAND and a member in the Lodz Council of Federation of Scientific and Technical Associations of the Chief Technical Organization (NOT). He was in the Building Products Council, consultative and advisory body of the Chief Inspector of Building Supervision in Warsaw, and a member of the Team for Developing a Program for Improving Air Quality by Reducing Suspended Dust Emissions in Lodz. In addition, he is an expert in the evaluation of applications. He specializes in air protection issues, as well as heating and ventilation systems. He has authored and co-authored more than 120 documented scientific papers, papers/presentations in both domestic and foreign journals and conferences.

 

Skip to content