a
a

Mamica Łukasz

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

*** ENGLISH BELOW ***

 

Prof. dr hab. Łukasz Mamica, Kierownik Katedry Gospodarki Publicznej w Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.  Ukończył specjalność Handel Zagraniczny w tej uczelni.  Koordynator obszaru badawczego Industrial Policy and Development w międzynarodowym stowarzyszeniu ekonomistów European Association for Evolutionary Political Economy (EAEPE). Redaktor tematyczny czasopisma Public Management w obszarze ekonomii. Od 2005 r. redaktor naczelny kwartalnika Innowacyjny Start. Prowadzi badania w zakresie polityki energetycznej i konkurencyjności gospodarki.

 

Prof. Łukasz Mamica, Full Professor. Head of the Department of Public Economics at Krakow University of Economics. Coordinator of the research area Industrial Policy and Development in the international association of economists European Association for Evolutionary Political Economy (EAEPE). Editor of the Journal of Public Management in the field of economics. Since 2005, editor-in-chief of the Innovative Start journal.

Skip to content