a
a

Myna Artur

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

*** ENGLISH BELOW ***

 

Artur Myna studiował ekonomię na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie. W 1986 r. podjął pracę w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w Warszawie, w którym uczestniczył w programie badawczo-rozwojowym „Poprawa funkcjonowania gospodarki miejskiej”. W 1989 r. został zatrudniony  na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na którym pracuje do chwili obecnej (na stanowisku profesora UMCS).

Pracę doktorską pt. „Regionalne uwarunkowania strategii rozwoju gmin na przykładzie Lubelszczyzny i Pomorza Gdańskiego”, przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Zyty Gilowskiej, obronił w 1997 r. W 1998 r. uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych KUL Arturowi Mynie nadano stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii.

W 2014 r. Artur Myna obronił pracę habilitacyjną pt. „Modele rozwoju lokalnej infrastruktury technicznej”. Uchwałą Rady Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nadano mu stopień naukowy doktora habilitowanego w obszarze nauk społecznych, dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplinie ekonomia.

Artur Myna zajmuje się naukowo gospodarką lokalną i gospodarką przestrzenną. W latach 90. i 2000. brał udział w realizacji projektów badawczych GUS: „Infrastruktura komunalna”, „Gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi”, „Transakcje kupna-sprzedaży nieruchomości i ich ceny”. W Ośrodku Statystyki Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej, Urzędu Statystycznego w Lublinie, współuczestniczył w opracowaniu metodologii badań: przekształceń organizacyjno-prawnych infrastruktury komunalnej, gospodarki odpadami komunalnymi, gruntów budowlanych, kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych i warunków mieszkaniowych oraz transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości.

Artur Myna jest autorem ponad 60 publikacji naukowych, w tym trzech monografii. We współpracy z NBP Oddział Okręgowy w Lublinie opracował monografię pt. „The Real Estate Market in Lubelskie Voivodship in the years 2007-2010”. Jedną z ostatnich publikacji jest artykuł: A. Myna, J. Dobrowolski, 2021, Renewable energy derived from agricultural biomass in peripheral rural areas: ‘Vicious circle,’ ‘Gordian knots,’ and turning points, Rural Studies 82, 222-232 (IF: 5,2).

Artur Myna był promotorem 166 prac dyplomowych, w tym magisterskich i inżynierskich (z zakresu polityki przestrzennej i rozwojowej miast), które w latach 2021-2022 uzyskały nagrody na ogólnopolskim konkursie Regional Science Association (pierwsza nagroda oraz wyróżnienie dla drugiej pracy magisterskiej) i Konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich (pierwsze miejsce w kategorii prac inżynierskich).

 

Artur Myna studied economics at the Faculty of Economics of the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. In 1986 he took a job at the Institute of Spatial and Municipal Economy in Warsaw, where he participated in the research and development program “Improving the functioning of the urban economy”. In 1989, he was hired at the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, where he has worked ever since (as a professor of the UMCS).

His doctoral dissertation entitled “Regional determinants of municipalities’ development strategies on the example of Lublin region and Gdansk Pomerania”, prepared under the guidance of Professor Zyta Gilowska, was defended in 1997. In 1998, Artur Myna was awarded the degree of doctor of economic sciences in economics by the resolution of the Council of the Faculty of Social Sciences of the Lublin Catholic University.

In 2014, Artur Myna defended his habilitation dissertation entitled “Models of local technical infrastructure development.” By a resolution of the Council of the Faculty of Economics, Management and Tourism of the Wroclaw University of Economics, he was awarded a postdoctoral degree in the area of social sciences, field of economic sciences, discipline of economics.

Artur Myna’s scientific interests include local economy and spatial economy. In the 1990s and 2000s, he participated in the implementation of the CSO’s research projects entitled: “Municipal infrastructure”, “Housing stock management”, “Real estate purchase and sale transactions and their prices”. In the Center for Housing and Communal Management Statistics of the Statistical Office in Lublin, he participated in the development of the methodology of research: organizational and legal transformations of municipal infrastructure, municipal waste management, building land, the cost of maintaining housing resources and housing conditions, and real estate purchase-sale transactions.

Artur Myna is the author of more than 60 scientific publications, including three monographs. In cooperation with the National Bank of Poland, the Regional Branch in Lublin, he developed a monograph entitled “The Real Estate Market in Lubelskie Voivodship in the years 2007-2010”. One of his most recent publications is a scientific article: A. Myna, J. Dobrowolski, 2021, Renewable energy derived from agricultural biomass in peripheral rural areas: ‘Vicious circle,’ ‘Gordian knots,’ and turning points, Rural Studies 82, 222-232 (IF: 5,2).

Artur Myna was the supervisor of 166 works, including master’s and engineering dissertations (on cities’ spatial and development policies), which in the years 2021-2022 won awards at the national Regional Science Association competition (first prize and honourable mention for the second master’s work), and the Society of Polish Urban Planners competition (first place in the category of engineering dissertations).

Skip to content