a
a

Wiśniewski Szymon

kierownik Ośrodka Badawczego Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego, Uniwersytet Łódzki

*** ENGLISH BELOW ***

 

Szymon Wiśniewski – doktor habilitowany w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, profesor uczelni w Instytucie Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego. Autor i współautor ponad 100 publikacji. Wykonawca kilkunastu projektów badawczych (w tym kierownik grantów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki czy Narodową Agencję Wymiany Akademickiej). Kierownik Ośrodka Badawczego Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Łódzkiego. Członek Zarządu Komisji Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Zainteresowania badawcze dotyczą geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej ze szczególnym uwzględnieniem subdyscypliny geografii transportu. Badania koncentrują się głównie wokół zagadnień dostępności transportowej i mobilności przestrzennej, a ponadto poruszana jest problematyka inżynierii ruchu i planowania transportu oraz występowania zdarzeń nietypowych w transporcie drogowym.

 

Szymon Wiśniewski – PhD in socio-economic geography and spatial management, associate professor at the Institute of the Built Environment and Spatial Policy at the University of Lodz. Author and co-author of over 100 publications. Contractor of several research projects (he was the manager of grants financed by the National Science Center in Poland and Polish National Agency for Academic Exchange). Head of the Research Center for European Spatial Policy and Local Development of the University of Lodz. Member of the Board of the Commission of Transport Geography of the Polish Geographical Society. Research interests concern socio-economic geography and spatial management with particular emphasis on the sub-discipline of transport geography. The research focuses mainly on the issues of transport accessibility and spatial mobility, as well as the issues of traffic engineering and transport planning as well as the occurrence of unusual events in road transport.

Skip to content