a
a

Witczak Konrad

Politechnika Łódzka

*** ENGLISH BELOW ***

 

Adiunkt w Katedrze Fizyki Materiałów Budowlanych i Budownictwa Zrównoważonego Politechniki Łódzkiej. Starszy Konsultant w Zespole ds. Zmian klimatycznych, Energii i Dekarbonizacji KPMG Polska.
Tematyka badań: Środowiskowa analiza w cyklu życia produktów i usług, w tym materiałów budowlanych i budynków, efektywność energetyczna budynków, analiza wpływu ryzyk klimatycznych na budynki. Od 2006 współpraca z przemysłem: produkcja materiałów budowlanych, auditing i certyfikacja energetyczna budynków, współpraca z asesorami BREEAM, LEED, WELL m.in. przy opracowywaniu charakterystyk środowiskowych, w tym śladu węglowego materiałów budowlanych (EPD) i budynków. Udział w projektach dotyczących wdrażania strategii dekarbonizacji i ESG.

Adjunct at the Department of Physics of Building Materials and Sustainable Construction at the Lodz University of Technology. Senior Consultant in the Climate Change, Energy and Decarbonization Team at KPMG Poland.
Research topics: Life Cycle Assessment of products and services, including construction materials and buildings, energy efficiency of buildings, analysis of the impact of climate risks on buildings. Since 2006, cooperation with the industry: production of construction materials, auditing and energy certification of buildings, cooperation with BREEAM, LEED, WELL assessors, e.g. in developing environmental performance, including the carbon footprint of construction products (EPD) and buildings. Participation in projects related to the implementation of decarbonization and ESG strategies.

Skip to content