a
a

Drzazga Dominik

Uniwersytet Łódzki

*** ENGLISH BELOW ***

 

Dominik Drzazga

Absolwent studiów magisterskich na kierunku ochrona środowiska na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego, ze specjalnością w zakresie planowania i zarządzania środowiskiem (1999) oraz doktorem nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu ze specjalnością w zakresie zarządzania miastem i regionem (Wydział Zarządzania UŁ, 2005). Stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości, ze specjalnością w zakresie: planowanie przestrzenne, zintegrowane planowanie i zarządzanie rozwojem terytorialnym, polityka i planowanie środowiskowe, zarządzanie środowiskiem, rozwój sustensywny, uzyskał na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w roku 2020.

W obszarze jego zainteresowań naukowych i dydaktycznych mieszczą się zagadnienia ekonomiki i polityki ochrony środowiska, problematyka zarządzania środowiskiem w sektorze publicznym oraz gospodarka przestrzenna. Pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Zarządzania Miastem, Katedrze Zarządzania Miastem i Regionem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Był zatrudniony na stanowisku głównego projektanta w Biurze Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi. Prowadzi badania w zakresie skuteczności planowania przestrzennego w zarządzaniu zrównoważonym rozwojem w układach terytorialnych. Jest członkiem organizacji pozarządowych: (Towarzystwa Urbanistów Polskich, Towarzystwa Przyrodników Ziemi Łódzkiej) oraz krajowych stowarzyszeń naukowych (Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN). Był członkiem Rady Fundacji Centrum Strategii i Rozwoju IMPACT.

 Brał udział w opracowywaniu krajowych (rządowych), a także regionalnych oraz lokalnych (samorządowych) strategii i planów, w tym m.in.: Eksperckiego projektu Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju do roku 2033, Strategii rozwoju województwa łódzkiego 2020 oraz Koncepcji strategii rozwoju Makroregionu Polski Centralnej 2030, projektu Zintegrowanej strategii rozwoju warszawsko-łódzkiego obszaru funkcjonalnego do roku 2030, a także Zintegrowanej koncepcji wprowadzenia zrównoważonej mobilności w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym.

Pełni funkcję Prezesa Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Łodzi. Został powołany do prac w Regionalnej Radzie Ochrony Przyrody w Łodzi. Pełni funkcję przewodniczącego Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Łodzi. Jest członkiem Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Łodzi.

Na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego kierował przez wiele lat studiami podyplomowymi adresowanymi do kadr samorządowych, a także studiami MPA (Master of Public Administration). Jest przewodniczącym Wydziałowej Komisji Wyborczej.

Zainteresowania naukowo-badawcze:

 •         planowanie przestrzenne, zintegrowane planowanie rozwoju;
 •         środowiskowe i przyrodnicze aspekty gospodarki przestrzennej, planowania przestrzennego oraz urbanistyki;
 •         ekonomia środowiska i zasobów naturalnych; polityka ochrony środowiska;
 •         planowanie, programowanie, zarządzanie w ochronie środowiska;
 •         terytorialne aspekty zarządzania rozwojem sustensywnym;
 •         zarządzanie miastem i regionem – wymiar terytorialny. 

 

Dominik Drzazga

He is a graduate of the master’s degree in environmental protection at the Faculty of Biology and Earth Sciences of the University of Lodz, with a specialization in environmental planning and management (1999) and a PhD in economics in the discipline of management with a specialization in city and regional management (Faculty of Management, University of Lodz, 2005). The post-doctoral academic degree in the field of social sciences, in the discipline of management and quality sciences, with specialization in the field of: spatial planning, integrated planning and management of territorial development, environmental policy and planning, environmental management and sustainable development, obtained at the Faculty of Management of the University of Lodz in 2020.

His scientific and didactic interests include: environmental economics and environmental policy, problems of environmental planning and environmental management in the public sector as well as spatial development issues. He works as an adjunct at the Chair of City Management, Department of City and Regional Management at the Faculty of Management at the University of Lodz. Before, he was employed as the chief designer in the Spatial Planning Office of the Lodz Voivodship in Lodz (Poland). He conducts research on the effectiveness of spatial planning as an instrument for sustainable development in local, regional and national territorial systems. He is a member of non-governmental organizations (Association of Polish Town Planners, Society of Naturalists of the Lodz Region) and national scientific associations (the Committee for Spatial Development of the Polish Academy of Sciences). He was a member of Council of the Center for Strategy and Development IMPACT Foundation.

He participated in the development of national (central state level) as well as regional and local strategies and plans, among others: Expert project of the National spatial development concept until year of 2033, Development strategy of the Lodz Voivodeship 2020 and the Concept of development strategy of the Central Poland Macroregion 2030, the Integrated Development Strategy for the Warsaw-Lodz functional area by 2030 as well as An integrated concept-plan for introducing sustainable mobility in the Lodz Metropolitan Area.

He is the President of the Branch of the Society of Polish Town Planners in Lodz. He was appointed to work in the Regional Council for Nature Conservation in Lodz. He is the chairman of the Municipal Commission for Urban Planning and Architecture in Lodz as well as a member of the Regional Commission of Urban Planning and Architecture in Lodz.

At the Faculty of Management at the University of Lodz, he managed for many years postgraduate studies addressed to local authorities, as well as postgraduate program of the MPA (Master of Public Administration). He is the chairman of the Faculty Electoral Commission.

Scientific interests and research fields:

 •         spatial planning, integrated development planning;
 •         environmental aspects of spatial development, spatial planning and urban planning;
 •         environmental and natural resource economics, environmental policy;
 •         environmental planning, environmental management;
 •         territorial aspects of sustainable development;
 •         city and regional management – territorial dimension.
Skip to content