a
a

Aleksander Noworól

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Profesor nauk ekonomicznych z habilitacją z architektury i urbanistyki. Specjalizuje się w zarządzaniu rozwojem terytorialnym, polityce regionalnej i rewitalizacji. Praktyki zagraniczne odbywał we: Francji, Szwajcarii, Japonii, Wielkiej Brytanii, USA, Izraelu i Hiszpanii. Związany w przeszłości z Politechniką Krakowską i Uniwersytetem Jagiellońskim, a obecnie – z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Doświadczenia praktyczne w projektowaniu architektonicznym, zarządzaniu w administracji samorządowej i w firmach. Autor i współautor: 13 książek, ok. 120 innych publikacji oraz ok. 120 opracowań konsultingowych i eksperckich.

Professor of economics with habilitation in architecture and urban planning. He specializes in territorial development management, regional policy, and revitalization. He completed internships in France, Switzerland, Japan, Great Britain, the USA, Israel, and Spain. In the past, he did researches with the Cracow University of Technology and the Jagiellonian University. Now – a full-time employee at the Cracow University of Economics. Practical experience in architectural design, management in local government administration, and businesses. Author and co-author of 13 books, approx. 120 other publications, and approx. 120 consulting and expert studies.

Rada Programowa

Jakub Krzysztofik

Jakub Krzysztofik

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Łodzi; Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi

dr hab. Kamil Śmiechowski

Mateusz Sipa

Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Miasta Łodzi

Skip to content