a
a

prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik

Rektor, Politechnika Łódzka

Krzysztof Jóźwik ukończył studia na Wydziale Mechanicznym PŁ w 1987 r., uzyskując dyplom z wyróżnieniem w specjalności samochody i ciągniki. W tym samym roku rozpoczął pracę w Instytucie Maszyn Przepływowych na stanowisku konstruktora stażysty. Awansował, sięgając coraz wyższych stanowisk, najpierw w grupie inżynieryjno-technicznej, a od 1989 roku w grupie naukowo-dydaktycznej. W 1998 r. obronił rozprawę doktorską „Badania turbiny zespołu ładującego silnik tłokowy w warunkach stacjonarnego i niestacjonarnego zasilania” na Wydziale Mechanicznym PŁ. W 2006 r. odbyło się kolokwium habilitacyjne, na którym przedstawił monografię „Mechaniczna uchylna dyskowa zastawka serca z warstwą nanokrystalicznego diamentu”.
Uzyskanie habilitacji wzmocniło działania grupy młodych naukowców, którymi się opiekował dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik. Zespół realizował dużo prac dla przemysłu (Dresser-Rand, Faurecia, PSA Citroen&Peugeot, Eurocopter –później Airbus Helicopters), w tym obliczenia i konstrukcję napędu śmigłowego dla najszybszego na świecie helikoptera X3. Jednocześnie rozwijane były metody badań numerycznych dla przepływów krwi.
W latach 2008-2012 był kierownikiem zadania „Opracowanie mechanicznych zastawek serca oraz układu zasilania powietrza dla sterownika pneumatycznych komór wspomagania serca” w strategicznym projekcie „Polskie sztuczne serce”. Doświadczenia zebrane w trakcie badań nad przepływami krwi pozwoliły na przygotowanie monografii zatytułowanej „Modelling of Blood Flows”wydanej w 2013 r., a także rozdziałów w cyklu monografii podsumowujących projekt strategiczny „Polskie Sztuczne Serce”. W 2014 r. uzyskał nominację profesorską w obszarze nauk technicznych.
Prof. Krzysztof Jóźwik w latach 2002-2008 pełnił funkcję prodziekana ds. studenckich na Wydziale Mechanicznym, przez dwie kadencje. W latach 2006 – 2012 był profesorem wizytującym w Coventry University. W 2007 r. został powołany do Zarządu Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o. jako członek Zarządu. Sprawował tę funkcję przez 10 lat. Od 2007 r. jest dyrektorem Instytutu Maszyn Przepływowych PŁ. W latach 2008-2012 był prorektorem ds. kształcenia. W 2009 r. został powołany jako External Examiner w Cranfield University i piastuję tę funkcję nadal. Od stycznia 2020 r. pełnił obowiązki prorektora ds. kształcenia, a od marca kierował Sztabem Antykryzysowym PŁ, w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Od września 2020 r. pełni funkcję Rektora PŁ.

Krzysztof Jóźwik graduated with distinction from the Faculty of Mechanical Engineering, Lodz University of Technology in 1987, with a Master degree in Mechanical Engineering with specialization in automotive and tractor engineering. That same year he started working at the Institute of Turbomachinery as an intern constructor. He has advanced to higher-ranking positions, first in the engineering and technical group, and since 1989 in the research and teaching group. In 1998 he successfully defended his doctoral dissertation Investigations of the piston engine turbocharger turbine under steady and unsteady feeding conditions at the Faculty of Mechanical Engineering, TUL. In 2006, in fulfillment of the requirements for the award of the degree of doktor habilitowany, he presented the monograph Mechanical heart valve with a nanocrystalline diamond layer.
Having been awarded the postdoctoral degree bolstered the efforts of the group of young researchers working under the guidance of dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik. The group carried out many projects commissioned by manufacturing companies (Dresser-Rand, Faurecia, PSA Citroen & Peugeot, Eurocopter – and later Airbus Helicopters), including numerical analyses and the design of a rotor propulsion system for the world’s fastest helicopter, X3. Concurrently, numerical models of blood flow were developed.
In 2008-2012 he was in charge of the task Development of mechanical heart valves and an air supply system for the heart aiding pneumatic chamber activator which was part of the strategic project Polish Artificial Heart. The expertise built on through his research on blood flows resulted in the monograph „Modelling of Blood Flows” published in 2013, as well as chapters in the monograph concluding the strategic project Polish Artificial Heart. In 2014, he was awarded full professorship.
Professor Krzysztof Jóźwik served as the vice-dean for student affairs at the Faculty of Mechanical Engineering from 2002 to 2008, for two terms. From 2006 to 2012 he was a visiting professor at Coventry University. In 2007 he was appointed member of the board of Łódź Regional Science and Technology Park Sp. z o. o.. He held the function for 10 years. Since 2007 he has been the director of the Institute of Turbomachinery, TUL. In 2008-2012 he was the vice-rector for education. In 2009 he was appointed external examiner at Cranfield University and has continued in that role to date. Since January 2020 he acted as the vice-rector for education, and since March of the same year he has been Head of the TUL Crisis Center established in response to the SARS-CoV-2 pandemic. In September 2020 he took office as Rector of Lodz University of Technology for the 2020-2024 term.

Rada Programowa

Jakub Krzysztofik

Jakub Krzysztofik

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Łodzi; Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi

dr hab. Kamil Śmiechowski

Mateusz Sipa

Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Miasta Łodzi

Skip to content