a
a

prof. dr hab. Jacek Szlachta

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Jacek Szlachta – profesor zwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym. Od roku 1999 wiceprzewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Członek Rady Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Członek Rady Naukowej Statystyki GUS, członek Akademii Gospodarki Przestrzennej Niemiec. Członek kolegium redakcyjnego Gospodarki Narodowej. Współtwórca i wiodący ekspert strategii różnych miast m. in. Białegostoku, Krakowa, Suwałk, Szczecina; strategii wojewódzkich do roku 2030 dla województw: podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego. Członek Zespołu ds. Ewaluacji Strategii Wielkopolski. Wiodący ekspert w pracach nad strategiami makroregionalnymi Polski Wschodniej, Polski Zachodniej, Polski Południowej. Ekspert prac nad Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego 2021-2027. Współpracował z Parlamentem Europejskim, Komisją Europejską, OECD, Komitetem Regionów oraz ESPON. Współpraca ekspercka z PWC w latach 2020-2021nad Strategią Południowego Bałtyku. Przewodniczący Strategicznego Forum Doradczego ESPON wspierającego prace nad Terytorialną Agendą Unii Europejskiej w latach 2017-2019. Współautor Eksperckiej Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033. Autor ponad 300 publikacji dotyczących polityki rozwoju regionalnego, europejskiej polityki spójności oraz zagospodarowania przestrzennego.

Jacek Szlachta – professor in Warsaw School of Economics, Collegium of Socio-Economics. From 1999 deputy chairperson of Committee for Spatial Economy and Regional Planning of Polish Academy of Sciences. Member of Scientific Council of Institute of Geography and Spatial Organization in Polish Academy of Sciences. Member of Scientific Council of Statistics in Central Statistical Office. Member of German Academy of Spatial Economy. Member of National Economy editorial board. Leading expert preparing strategies for different cities among others: Białystok, Cracow, Suwalki, Szczecin; voivodeship strategies until 2030 for different regions: Podkarpackie, Podlaskie, Śląskie, Warmińsko-Mazurskie. Member of team in charge of Evaluation of Wielkopolskie voivodeship strategy. Leading expert in macroregional strategies preparation: Western Poland, Eastern Poland, South Poland. Expert involved in preparation of Regional Operational Programmes for Opolskie voivodeship 2014-2020 and 2021-2027. Collaboration with: European Parliament, European Commission, OECD, Committee of the Regions, and ESPON. Cooperation as an expert with PWC in 2020-2021 on Strategy of Southern Baltic. In 2017-2019. Chairperson of ESPON Strategic Advisory Forum supporting scientific work on EU Teritorial Agenda 2030. Co-author of Concept of Spatial Development of the Country until 2033. An author of more than 300 publications concerning regional policy, EU cohesion policy, and spatial development.

Rada Programowa

Jakub Krzysztofik

Jakub Krzysztofik

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Łodzi; Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi

dr hab. Kamil Śmiechowski

Mateusz Sipa

Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Miasta Łodzi

Skip to content