a
a

prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Profesor nauk ekonomicznych, profesor w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (Katedra Gospodarki Przestrzennej) oraz profesor w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu (dyrektor Instytutu Ekonomicznego w tej Uczelni). Główne zainteresowania naukowe to: rozwój i polityka regionalna i lokalna, ekonomiczne aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego, programowanie rozwoju jednostek terytorialnych poziomu regionalnego i lokalnego, zagospodarowanie przestrzenne w układach jednostek terytorialnych. Autor (lub współautor) ponad stu pięćdziesięciu prac naukowych, w tym kilkunastu książkowych. Autor wielu ekspertyz wykonywanych dla władz publicznych (rządowych i samorządowych) w zakresie polityki regionalnej i lokalnej oraz strategii rozwoju. Członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. Redaktor naczelny czasopisma, pt. Studia Ekonomiczne. Gospodarka-Społeczeństwo-Środowisko. Aktywność dydaktyczna w uczelniach związana jest z wykładami w zakresie planowania przestrzennego, strategii rozwoju regionalnego, gospodarki regionalnej i lokalnej, metod analizy regionalnej. Prowadzone seminaria dyplomowe (magisterskie i licencjackie) ukierunkowane są głównie na problemy rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego miast i gmin, powiatów, województw; także w aspekcie członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Professor of economics, professor at the Cracow University of Economics (Department of Spatial Management) and professor at the State Higher Vocational School in Nowy Sącz (director of the Institute of Economics at this University). The main scientific interests are: regional development, regional and local policy, economic aspects of the functioning of local government, programming the development of territorial units at the regional and local level, spatial development in the systems of territorial units. Author (or co-author) of over 150 scientific papers, including several books. Author of many expert opinions for public authorities in the field of regional and local policy and strategies of regional/local development. Member of the Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Polish Academy of Sciences. Editor-in-chief of the journal, Studia Ekonomiczne. Gospodarka-Społeczeństwo-Środowisko.(Economic Studies. Economy-Society-Environment). Teaching activity at universities is related to lectures on spatial planning, regional development strategies, regional and local economy, methods of regional analysis. As a supervisor of diploma seminars (master’s and bachelor’s) is mainly focused on the problems of socio-economic and spatial development of cities and communes, and voivodships; also in the aspect of Poland’s membership in the European Union.

Rada Programowa

Jakub Krzysztofik

Jakub Krzysztofik

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Łodzi; Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi

dr hab. Kamil Śmiechowski

Mateusz Sipa

Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Miasta Łodzi

Skip to content